PostHeaderIcon ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ρίτιμαι Κυρίαι καί σεβαστοί Κύριοι, νέες καί νέοι τς λλάδος, νοίξαμε ατήν τήν σελίδα διά νά πικοινωνήσωμεν μεταξύ μας, διά νά γνωρίσωμεν τό μεγαλεο τν προγόνων μας, πό τό πώτατον ως καί τό πρόφατον παρελθόν. Πατρίδα μας λλάδα μας, εναι χώρα τν ρώων καί τν φιλοσόφων το μύθου καί το παραμυθιο. Εμαστε λαός πο δημιούργησεν τόν ναν καί μοναδικόν πολιτισμόν τόν λληνικόν.

Τοτο δέ τό θεμελιώνομε ς ξς:
πιστήμη κ το πίσταμαι=γνωρίζω καλς.
Πολιτισμός
πό τό πολιτεύω=ζ καί νεργ ς λεύθερος πολίτης, πολιτισμός τά τεκταινόμενα σέ μία πολιτεία. νθρωπος παρατηρε τά φαινόμενα, τήν παρατήρηση τήν κάνει γνώση, τήν γνώση τήν κάμει πιστήμη, καί πιστήμη σημαίνει ρισμός. ρισμούς ες τήν διαχρονικήν πορείαν το νθρώπου θεσαν μόνον ο λληνες: Πυθαγόρειον θεώρημα, ρχή το ρχιμήδους , Εκλείδιος γεωμετρία, ρισμοί στήν ψυχολογία καί τήν στρονομίαν κ.τ.λ. ρα ο πολιτισμοί εναι ο ξς, τοι λληνικός, διότι μόνον λλην θεμελίωσεν ρισμούς καί κανένας λλος λαός. θεν καταρρύπτονται τά σαθρά πιχειρήματα κείνων τν <λλήνων> πο μιλον περί πολιπολιτισμικν κοινωνιν.    Πολλοί κύκλοι μετρίων καί σημάντων, ερισκομένων ετε ντός ετε κτός τς λλάδος μάχονται καί πολεμον ατό τό μεγαλεο μας. Χρησιμοποιον δέ καί μέ πάθος καί μέ μσος λα τά μέσα καί λους τούς τρόπους καί πρό πάντων τήν ξουσίαν πο δυστυχς μες ο λληνες τούς τήν παραχωρήσαμεν διά τήν πιτυχίαν το σκοπού των. Πρτον μέ βίαιον τρόπον μς φήρεσαν τήν ατονόητον λευθερίαν μας νά ναγράφωμεν ες τήν προσωπικήν μας ταυτότητα τό Χ.Ο. Διότι ήθελημένα γνόησαν τήν ρσιν λων τν ρώων το 1821 πο ρκίστηκαν γιά το Χριστο τήν πίστη τήν γίαν καί τς πατρίδος τήν λευθερίαν. λλωστε πάρχει μία καί μοναδική κκλησία, ατή το θεανθρώπου.
Δεύτερον μέ βίαιον τρόπον ε
σάγουν ες τήν πατρίδα μας μετανάστες διά νά λοιώσουν τήν μιγς καθαράν σύστασιν το γένους τν λλήνων πο κατά 99,5% τό D.N.A εναι τό διο μέ ατό τν πρωτοελλήνων πο κατοικοσαν δ καί κατοντάδες χιλάδες χρόνια, Τοτο δέ πιστοποιον α πρόσφαται ρευνητικαί μελέται τν πανεπιστημίων Στάνφορντ τν Η.Π.Α καί τς Παβίας τς ταλίας πού καταγράφουν τι τό D.N.A τν λλήνων εναι καθαρό κατά 99,5%. Καί τρίτον νας πρωθυπυργός μέ βίαιον τρόπον καί παρά τήν θέλησιν τν λλήνων θέλει νά μεταλλάξη σέ λληνα τόν κάθε περιπλανώμενο μετανάστη καί νά το χορηγήση τό δικαίωμα ψήφου. Κάτ' ατόν τόν τρόπον κάθε τυχάρπαστος θά ρυθμίζη τό παρόν καί τό μέλλον μας. άν ατό δέν εναι θνική προδοσία, τότε τί στί προδοσία. δ φείλομεν νά θυμηθμεν καί τήν φράσιν πο εχεν επει σπουδαος συγκλητικός Κικέρων, μέ τήν ποίαν παναφέρει τά πράγματα ες τήν θέσιν των λέγοντας <πς λοι ο νόμοι καί λα τά δίκαια πιτρέπουν, Ή βία νά πωθται δία τς βίας>. Τό δέ σύνταγμα μας γράφει τι < τό σύνταγμα παφίεται ες τόν πατριωτισμόν τν λλήνων> Σύμφωνα μέ τήν ρευνα τν πανεπιστημίων εναι μέν καθαρό τό D.N.A τν λλήνων κατά 99,5%, χι μως κατά 100%. ξ ατο συνάγεται τι πάρχουν ρισμένοι <λληνες> πο δέν εναι λληνες καί εναι μπάσταρδοι. λλωστε ατό χει μολογήσει καί ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ Κολοκοτρώνης μιλώντας πρός τούς μαθητάς τς Α! Λυκείου ες τάς 7/10/1838 ες τήν Πνύκα τούς επεν: <μερικοί γιά τές δόξες καί τές δονές φηναν τήν πίστην τους καί γίνοντο μουσουλμάνοι>. Ατές ο λάχιστες τιποτένιες <λληνίδες> συνευρέθηκαν στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρο κατακτητή, πέκτησαν δέ καί παιδιά, τά ποία κυκλοφορον νάμεσα μας. Μάχονται δέ νευ αδος καί μέ περισσήν πιθετικότητα σέ κάθε τί πο εναι λληνικόν, διότι τό πικρατον γονίδιον εναι τό βάρβαρον. Ασθάνονται πέχθεια καί φθόνον διά τήν μεγαλοπρέπειαν το λληνικο πολιτισμο, μισον τούς μεγάλους μας φιλοσόφους καί τούς νεπανάληπτους ρωες μας, πολεμον τήν ρθοδοξίαν καί τάς παραδόσεις το λληνος. Σεβαστοί μου, Συνέλληνες φείλομεν νά πραγματοποιήσωμεν τήν τρίτην Πανελλήνιον συμμαχίαν τήν τρίτη Πανελλήνιον μοψυχίαν. φείλομεν λοι πό τήν κραν ριστεράν ως τήν κραν δεξιάν νά συμμαχήσωμεν διά νά ποβάλλωμεν τούς φιάλτας καί τούς προδότας. Ο χθροί τς λλάδος δέν εναι κτός τν τειχν, λλά εναι ντός τν τειχν ς επεν καί μεγάλος ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ.-


 

ΕΛΛΑΣ  Η  ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ


ΓΙΝΟΥ  ΠΑΛΙΝ  ΕΛΛΗΝ

Σεβαστή Κυρία καί σεβαστέ Κύριε, ἀξιότιμη Ἑλληνίδα καί ἀξιότιμε Ἕλληνα, πατρίδα μας Ἑλλάδα μας εἶναι χώρα τοῦ μύθου και τοῦ παραμυθιοῦ τῶν ἡρώων καί τῶν φιλοσόφων τῶν Βασιλέων καί τῶν Αὐτοκρατόρων ἐμεῖς δέ εἴμεθα οἱ ἀπόγονοι των, οἱ διάδοχοι των, οἱ κληρονόμοι των.
Ἔδωσαν τήν ζωή των εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν διά νά μάς τήν κληροδοτήσουν Ἐλευθέραν, καί ἐμεῖς νά ἀναπνέωμεν σήμερον τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, μέ τάς δικάς των θυσίας. Ὁφείλομεν, καί εἰς τόν παρόντα χρόνον, ἀλλά καί εἰς τό ἀπώτατον μέλον νά εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τούς ἥρωας μας,  τούς προγόνους μας.
Ὁ Μεγάλος ἥρωας μας Κωλοκοτρώνης μέ τό δισάκκι του στον ὦμο γιά τόν δρόμο, πού μέσα θα εἶχε κάποιο ξεροκόματο καί καμιά ἐλιά καί κάποιο παγούρι μέ νερό, ἐπῆγεν εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Σκιάθου, διά νά ὁρκισθῆ διά τήν Ἐλευθερίαν τῆς ἀγαπημενης μας Πατρίδος. Ἐνώ, ἐάν ἐπιθυμοῦσεν θά ζοῦσεν μέσα εἰς τήν χλιδή καί τόν πλοῦτο,  προσφέροντας τίς ὑπηρεσίες του στόν πασά, μά δέν τό ἔπραξεν. Μαζί του τότε στήν ὁρκωμοσία ἦσαν καί ἄλλοι μεγάλοι καπετανέοι, ὁ Μιαούλης, ὁ Παπαβλαχάβας, ὁ  διδάσκαλος τοῦ Γένους Δημητριάδης, οἱ Λαζαίοι, ὁ Σταθάς, ὁ Νικοτσάρας, ὁ Τσάμης καί ἄλλοι.
Τότε  τά χέρια τοῦ Μοναχοῦ Νήφωνα ὅρκισαν ὅλα αὐτά τά πεινασμένα παληκάρια στό ὅνομα, γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἀγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερίαν
Ὁρκίστηκαν νά ἐλευθερώσουν την Πατρίδα μας ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Τούρκων.
Τότε δέ, ἐθεσπίσθει καί ἡ πρώτη σημαία τῆς ἐπαναστάσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό λευκόν Σταυρόν σέ γαλαζιο φόντο.
Ἕνα ἄλλο περιστατικό καί στιγμιότυπο τῆς ἐπαναστάσεως;
Ἦταν παραμονή τοῦ Ἄϊ Βασίλη, καί ἐπῆγαν τά παιδιά νά ψάλλουν τά κάλαντα είς τήν οἰκίαν τοῦ Νικηταρά. Ἔτυχεν νά εἶναι ἐκεί καί ὁ θεῖος του ὁ Κολοκοτρώνης       .
Ὁ Νικηταράς γυρνώντας πρός τόν Κολοκοτρώνη τοῦ λέγει, μήπως ἔχεις χρήματα γιά νά φιλέψω τά παιδιά.
Καί ὁ Κολοκοτρώνης γιά νά τόν πειράξη τοῦ λέγει, μά δέν ντρέπεσαι , κατζάμ καπετάνιος μέ τόσες δόξες νά ζητιανέβης, τί σόϊ στρατηγός εἶσαι.
Καί ὁ Νικητάράς τοῦ ἀπαντά, τό εἶχε ἡ μοίρα μου καπετάνιος να γίνω, μά δέν θέλω να κάμω πραμάτεια τό καπετανλίκη μου καί νά πλουταίνω. Πραματευτής δέν εἶμαι μπάρμα.,
Ἀγαπητέ συνέλληνα, διατί ἐσύ σήμερα γίνεσαι πραματευτής καί μάλιστα φτηνός καί τῆς κακιάς ὥρας. Διατί προκειμένου νά κερδίσης μισή χούφτα εὐρώ χρησιμοποιεῖς στήν ἐργασίαν σου ἀλλοδαπούς καί ἐνοικιάζεις τό σπίτι σου σέ λαθρομετανάστες.
Τόσον πολύ τυφλώθηκες ἀπό τόν ἦχο τοῦ χρήματος, ὡστε νά συμπερηφέρεσαι ὡς ἄτομον περιορισμένης εὐθύνης καί ἐλαστικῆς συνειδήσεως.
Διατί  ἀδιαφορεῖς διά τήν δολοφονίαν τοῦ παιδιοῦ σου ἀπό τούς ἀλλοδαπούς, τόν βιασμόν τῆς κόρης σου, τήν ληστείαν τοῦ σπιτιοῦ σου ἀπό τούς λαθρομετανάστες. Γιατί μαράζωσες ψυχικά, γιατί προσβάλλεις τούς προγόνους σου, διατί προδίδεις τούς ἀγῶνες των, δέν ντρέπεσαι να ἀγοράζης τό κουλούρι τοῦ παιδιοῦ σου ἀπό τό ἐνοίκιον τοῦ ἀλλοδαποῦ λαθρομετανάστη. Γνωρίζεις ὁτι εἶσαι ἡθικός αὐτουργός ὅλων αὐτῶν τῶν ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν τῶν λαθρομεταστῶν, διότι τοῦ προσέφερες ἐργασίαν καί στέγην, γνωρίζεις ὁτι ὑποθάλπεις ἐγκληματικάς ἐνεργείας.
Ἴσως  ἔχεις ἀκούσει ἀπό τά παλιά καί τήν λέξιν ψωροκώσταινα, ἀναφερόμενη εἰς τήν πτωχήν Ἑλλάδα. Μόνον πού ἡ ψωροκώσταινα, δέν ἦταν καθόλου ψωροκώσταινα, ἀλλά ἀντιθέτως μιά πολύ ὡραία καί ἀρχόντισα Κυρία ἀπό τήν Κυδωνιά, δηλ, ἀπό τό Ἄϊβαλή. Ἦταν ἡ Πανωραία  Χατζηκώστα, ἡ ὁποία ἐκεῖ εἰς τό Ἄιβαλή τό 1821 οἱ Τούρκοι σκώτωσαν τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της, μαζί μέ τούς κατοίκους τοῦ Ἄιβαλή. Ἔτυχεν  νά ζήση, ὁπου πρῶτα ἐπῆγεν εἰς τά Ψαρά, καί ἀπό ἐκεῖ εἰς τό Ναύπλιον. Ἐκεῖ διά νά ζήση ἔκανεν διάφορες ἐργασίες, τήν ἀχθοφόρον, τήν πλύστραν κ.τ.λ. τῆς ἔδωσαν τό παρατσούκλι ψωροκώσταινα. Τό 1826 διά τό πολύπαθον Μεσσολόγι ἐγένετο ἔρανος. Ἐπειδή τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πεινοῦσαν, δέν ἦσαν πρόθυμοι εἰς τόν ἔρανον. Τότε διῆλθεν ἀπό ἐκεῖ ἡ ψωροκώσταινα καί προθύμως εἶπεν, «Δέν ἔχω τίποτα ἄλλο ἀπό αὐτό τό ἀσημένιο δαχτυλίδι κι αὐτό τό γρόσι. Αύτά τά τιποτένια προσφέρω στό μαρτυρικό Μεσολόγγι». Τότε συγκινημένοι ἀπό τήν πράξιν τῆς ψωροκώσταινας, ἔβαλλαν καί οἱ ἄλλοι τό χέρι εἰς τήν τσέπην.

Νά ἀναφερθῶμεν βεβαίως, καί εἰς τήν ἄρνησιν ἀλλά καί πολεμικήν ἀπάντησιν τοῦ Σουλιώτη Τζίμα Ζέρβα εἰς τήν πλουσιοπάροχην προσφοράν τοῦ Ἀλή Πασά διά νά ἐγκαταλείψη τό Σούλι τοῦ γράφει: '' Βεζύρη Ἀλή Πασά, σ΄εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπην πού ἔχεις γιά τά μένα, μον΄τά πουγκιά πού μοῦ γράφεις μέ τόν Μέτζο νά μοῦ στείλης, νά μήν μοῦ τά στείλης, γιατί δέν ξέρω νά τά μετρήσω καί δέν ξέρω τί νά τά κάνω, μόν καί ἀν ἤξερα πάλιν δέν εἶμαι εὐχαριστημένος νά σοῦ δίνω οὖτε ἕνα λιθάρι ἀπό τούς βράχους τῆς πατρίδος μου καί ὄχι νά φύγω ἀπό τό Σούλι διά τά πουγκιά σου.
Τιμές καί δόξαις πού μοῦ τάζεις νά μοῦ δίνης δέν μοῦ χρειάζονται, γιατί εἰς ἐμένα πλοῦτος, δόξαις καί τιμές εἶναι τ΄ἄρματα μου, ὁπου μ΄ἐκείνα φυλάω τήν πατρίδα μου τήν ἐλευθερίαν μου καί τά παιδιά μου, τιμῶ τ΄ ὄνομα τοῦ Σουλιώτου καί ἀποθανατίζω καί τό δικό μου ὄνομα''

Σούλι  4 Μαϊου 1801
"Τζίμας  Ζέρβας"

Γίνου πάλιν Ἕλληνας διότι ὅλοι μέσα μας κρύβομαι ἕναν Πλάτωνα, ἕναν Σωκράτη, ἕναν Ἀριστοτέλην, ἕναν Λεωνίδα, ἕναν Μ. Ἀλέξανδρον, ἕναν Κ. Παλαιολόγον, ἕναν Κολοκοτρώνη, ἕναν Νικηταράν, ἕναν Τζίμα Ζέρβα κ.τ.λ

ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ  ΜΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

 

 

ΠΑΙΑΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ  ΙΕΡΑ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

 

Ἀπάντησις
πρός τήν Γερμανικήν ἔγκριτον ἐφημερίδα ἡ ὁποία ἐπανέλαβεν τήν λανθασμένην ἄποψιν τοῦ Φαλμεράγερ

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ὡς συνέχεια αἴματος τῶν ἀρχαίων προγόνων μας καί συνέχεια τῆς Βυζαντής περιόδου ἔχομεν ἕνα πλεονέκτημα, νά δυνάμεθα νά θαυμάζομεν τούς σπουδαίους. Καί πράγματι ὁ Γερμανικός Λαός, εἶναι ἕνας σπουδαῖος λαός, καθ΄ὁτι ἡ νεώτερη τεχνολογική καί φιλοσοφική ἐπιστήμη εἶναι θεμελιωμένη εἰς τά Γερμανικά πανεπιστήμια.

Ἀλλά δέν ὑπάρχει καί οὐδείς Γερμανός ἐπι

στήμων, πού ὡς πνευματικός ἄνθρωπος πού νά μήν ἀναφέρεται εἰς τούς ἀρχαίους Ἕλληνας, δ΄ αὑτό καί ὁ Γκέτε εἶπεν,< γιά ὅλα ἔχουν μιλήσει οἱ Ἕλληνες>

Ἡ ἔγκριτος ἐφημερίδα σας εἰς ἕνα πρόσφατον ἄρθρον της ἔγραψεν ὁτι οἱ κάτοικοι τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου τῆς Ἑλλάδος δέν εἶναι Ἕλληνες ἀλλά μιά μπάσταρδος κατάστασις προερχόμενη ἀπό τήν ἐπιδρομήν τῶν Σλάβων τῶν Τούρκων κ.λ.π ἐπαναλαμβάνοντας οὔτως τάς παλαιάς ἀπόψεις τοῦ Φαλμεράγερ.

Ἐμεῖς ἔχομεν ἀκριβῶς τήν ἀντίθετον ἄποψιν

και δηλώνωμεν ὁτι εἴμεθα ἀπόγονοι τῶν άρχαίων Ἑλλήνων, καί τοῦτο τό θεμελιώνομεν εἰς τά κάτωθει δεδομένα.

Α) Μέ τούς προγόνους μας ἔχομεν ἀκριβῶς τήν ἰδίαν γλώσσαν καί τό ἰδιον ἀλφάβητον.

Β) Ἀκριβῶς τά ἴδια ἐπίθετα καί τά ἴδια ὁνόματα.

Γ) Τά ἴδια ἥθη καί ἔθιμα.

Δ) Τά ἴδια ρητά.

Ε) Τά ἴδια φαγητά.

Ζ) Τά ἴδια ἐλαττώματα

Η) Φαινοτυπικῶς, κάθε σημερινός Ἕλλην καί Ἑλληνίδα δύναται νά εἴπη ὁτι ὁμοιάζει μέ κάποιον ἀπό τάς προτομάς καί τά ἀγάλματα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Θ) Αἱ πρόσφαται ἐρευνητικαί μελέται τῶν πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας  καταγράφουν ὁτι τό D.N.A τῶν Ἑλλήνων εἶναι καθαρό κατά 99,5%.

Βέβαια δέν εἴμεθα καθαροί κατά κατά 100%.

Αὐτό τό ὁποῖον δέν εἶναι ἰδιο καί τό ἀνατρέψαμε εἶναι οἱ 12 θεοί τοῦ Ὁλύμπου. Ἀντικατεστάθεισαν μέ τόν Θεό τῆς ἀποκαλύψεως. Εἶχεν δέ εἴπει ὁ Κ.Η.Ι.Χ  ὁτι < ἐλύληθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ τό ὅνομα τοῦ Κυρίου εἰς τά πέρατα τῆς γῆς> ὅταν οἱ Ἕλληνες μετέβεισαν διά νά ἀκούσουν τόν Θεϊκόν του λόγον, καί τοῦτο ἐγένετο.

Βέβαια ὡς εὐφϋής καί ἡθικός λαός πού εἶσθε τιμᾶτε ἀκόμι καί σήμερον τήν πριγκήπισα τοῦ Βυζαντίου Θεοφανώ, ἡ ὁποία καί ὑπανδρεύθει τόν τότε διάδοχο τῆς Γερμανίας Ὅθωνα, μεταφέροντας μαζί της καί ὅλα τά πολιτιστικά στοιχεία τοῦ τότε Ἑλληνικοῦ Βυζαντίου τά ὁποία καί ἐγένοντο ἀπόδεκτα ἀπό τόν Γερμανικόν λαόν.

Ἡ Βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανώ, ἀνιψιά τοῦ Αὐτοκράτορος Ιωάννη Τζιμισκή, ταξίδεψε είς τήν Ιταλίαν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 972 διά νά παντρευτἠ τόν διάδοχο τοῦ Γερμανικοῦ θρόνου, Όθωνα Β', εἰς τόν Ἄγιο Πέτρο τῆς Ρώμης.

Εἶχεν δε μαζί της μία λαμπρή συνοδεία ἀποτελούμενη ἀπό μαγείρους, ράπτες καί γραμματεῖς ὡς καί τήν μεγαλοπρεπή προίκα της. Ἀπό τήν ἡμέρα του γάμου της, καί γιά δύο δεκαετίες σφράγισε την πολιτική σκηνή τῆς Γερμανικής Αὐτοκρατορίας μέ τήν ἐξυπνάδα καί τίς ἰκανότητές της, ἀρχικῶς εἰς τό πλευρό τοῦ ἄνδρα της καί ἀπό τό 983 ὡς κηδεμμών τοῦ ἀνήλικου ὑιού της. Οἱ μάγειροι μετέφεραν μαζί τους καί μαχαίρια καί πυρούνια καί κουτάλια τά ὁποία τούς ἦσαν ἄγνωστα, και ἔτσι ἔμαθαν νά τά χρησιμοποιούν οἱ Γερμανοί καί μπράβο τους.

Ἡ ἐκλεπτυσμένη Βυζαντινή, ἀν καί μεγαλωμένη μέσα εἰς τήν πολυτέλεια τοῦ παλατιού τῆς Κωνσταντινούπολεως, χρειάστηκε ἐπί χρόνια νά περιπλανηθή ἀδιάκοπα ἀπό τήν μία ὡς τήν ἄλλη ἄκρη τῆς ἀχανούς γερμανικής αὐτοκρατορίας ὡς Γερμανίδα αὐτοκράτειρα διά τάς ἀνάγκας τῆς διακυβερνήσεως εἰς τό πλευρό τοῦ ἄνδρα της καί τοῦ ὑιού της.

Ἡ Θεοφανώ δέν ἀποκόπηκε ποτέ από τίς καταβολές της. Ὁ ὑιός της, Ὁθωνας Γ' , βαθιά ἐπηρεασμένος ἀπό τό Βυζαντινό πνεύμα, πού τοῦ εἶχεν ἐμφυσήσει ἡ Βυζαντινή μητέρα του, θέλησε νά συνεχίση τό ἔργο της μετά το θάνατό της, το 991. Ἀντιπροσωπευτικά δείγματα του πολιτισμού τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατέκλυσαν τήν Δύση μετά τόν ἐρχομό της εἰς τήν Γερμανία το δέκατο αιώ

να, δίνοντας πνοή σέ μία καλλιτεχνική παραγωγή, τῆς ὁποίας πρότυπο ἦσαν τά Βυζαντινά Ἔργα τέχνης. Αυτή ἡ πνευματική ἐπίδραση καί κληρονομιά ἀποτέλεσαν τήν σημαντική προσφορά τῆς ἴδιας καί τῆς Βυζαντινής πατρίδας της εἰς τόν ἠγεμονικό οἶκο τῶν Ὁθώνων καί εἰς τόν πολιτισμό ταῆς Γερμανικής αὐτοκρατορίας τοῦ Μεσαίωνα.

Βέβαια τό σπουδαῖον Γερμανικόν Ἔθνος, ἔχει μέσα του ἔστω καί μίαν σταγόναν Ἑλληνικού αἴματος

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀν καί πένιτες ὄντες σήμερον, παρά ταύτα πολλά ἔχομεν προσφέρει διά τήν εὐημερίαν τοῦ πανίσχυρου Γερμανικοῦ λαοῦ ἀγοράζοντας κατά ἑκατοντάδας χιλιάδας τά ἀξιόπιστα γερμανικά αὐτοκίνητα και ὄχι μόνον. Μέ μίαν διαφοράν κατά τό πάλαι ἀναγνωρίζατε την προσφοράν μας, σήμερον μας καθυβρίζεται. Γεννάται τό ἐρώτημα πότε ἤσασταν σπουδαίοι τότε ἤ τώρα.

ΠΑΙΑΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ  ΙΕΡΑ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ