PostHeaderIcon Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ς γνωστόν βορείως τν λληνικν συνόρων πάρχουν λληνικά δάφη, τά ποία λόγω το τι <δίκαιον εναι τό συμφέρον το σχυροτέρου>, βιαίως χουν ποσπασθε πό τήν μητέρα λλάδα. λλά φείλομεν νά νθυμούμεθα καί τήν φράσιν πο εχεν επει σπουδαος συγκλητικός Κικέρων, μέ τήν ποίαν παναφέρει τά πράγματα ες τήν θέσιν των λέγοντας <πς λοι ο νόμοι καί λα τά δίκαια πιτρέπουν, βία  νά πωθται δία τς βίας>.

Βορείως τν συνόρων μας πάρχει κάποιος σεβαστός Κύριος πού μετά παρέλευσιν 2.250 τν, κουσον-κουσον, πό το θανάτου το Μ. λέξανδρου θέλει νά ατοαποκαλται Μακεδών καί νά δηλώνη τι εναι πόγονος το Μ. λέξάνδρου.  Σεβαστέ μου Κύριε, χετε  μερικήν γνώσιν  τς ἱστορίας, καί ατήν μόνον πο πηρετε τά δικάς σας συμφέροντα καί τάς δικάς σας νάγκας, πθυμετε νά φαρπάσετε κάτι τό σπουδαον καί μεγαλοπρεπές, πως εναι καταγεγραμμένον πό τήν στορίαν. Μετά παρέλευσιν 2.250 πιθυμετε νά φαρπάσετε τήν στορίαν καί τό μεγαλεον το Μ. λεξάνδρου. Σεβεστέ Κύριε, νά σάς νημερώσωμεν ς χουν τά γεγονότα  τά ποία καί χει καταγράψει στορία.

Α) Τά γένη τν λλήνων εναι τέσσερα α) τό Δωρικόν  β) τό Αολικόν γ) τό ωνικόν καί δ) τό χαϊκόν. Ο Μακεδόνες εναι Δωρικόν.

Β) Μ. λέξανδρος κ  πατρός  Φιλίππου, εναι πόγονος το ρακλέους καί κ τς μητρός του το χιλλέως. Ο πρόγονοι του συμμετεχον ες τούς λυμπιακούς γώνας, πο ξ ρισμο ες ατούς συμμετεχον μόνον λληνες. δέ Φίλιππος πατήρ το Μ.λεξάνδρου τό τος 356Π.Χ εχεν στεφθε λυμπιονίκης ες τό γώνισμα ρματοδρομίας.

Νά σέ νημερώσωμεν τό τος νάρξεως τν λυμπιακν γώνων εναι τό 776 Π.Χ καί ως τό 56 Μ.Χ διαλλείπως συμμετεχον μόνον λληνες κτός πό τό 56 Μ.Χ πο συμμετεχεν Νέρων, λλά καί ατός πικαλέσθηκε ς πιχείρημα, τό τι καί μες ο Ρωμαίοι λληνες μαστε, βεβαίως δέ καί τήν σχύν του.

Γ) Ο λληνες διά νά ντιμετωπίσουν τούς Πέρσας καμαν δύο πανελλήνια συνέδρια ες τήν Κόρινθον, τό πρτον πί γεμονίας Φιλίππου καί τό δεύτερον πί γεμονίας Μ. λεξάνδρου.

Δ) Ες τήν Κόρινθον Μ. λέξανδρος συνάντησεν ες τό πυθάρι του τόν κυνικόν φιλόσοφον Διογένην, ποος τόν ρώτησεν τί πιθυμε νά το χαρίση καί κενος το πάντησεν, <κάνε λίγο δίπλα, γιατί κάτι μο κρίβεις> ννοοσεν τόν λιο. Τότε λέξανδρος πάντησεν <άν δέν μουν λέξανδρος θά θελα νά μουν Διογένης>. Σεβαστέ μου Κύριε ατόν τόν διάλογον τόν καμαν χωρίς μεταφραστήν, γιατί καί ο δύο εναι λληνες καί μιλοσαν λληνικά. Τώρα σύ δηλώνεις Μακεδών. Διά νά συνεννοηθομεν μως σήμερα μέ τήν γλσσαν πο μιλες θέλουμε μεταφραστή. Ο λληνες πό τότε μέχρι σήμερα μιλον τήν δίαν γλσσαν. Καί μέγας φιλόσοφος ριστοτέλης Σταγειρίτης καί Μ. λέξανδρος λληνικά μιλοσαν.  Εμαι δέ βέβαιος πς δέν ξέρεις οτε τό διο τό νομα σου δέν ξεύρεις τί σημαίνει, γιατί τό Νικόλαος εναι ρχαον, πως εναι καί τό Φίλιππος καί τό λέξανδρος, τά ποία καί ατά δέν ξέρεις τί σημαίνουν. Νά σέ πληροφορήσω πς τό Νικόλαος σημαίνει νίκη το λαο. Εσέτι δέ περισσότερον δέν θά γνωρίζης τό τί σημαίνει βουκεφάλας τό νομα το λόγου του. λέξις εναι σύνθετος πό τό βος καί κεφάλι, διότι τό κεφάλι το λόγου του εχεν ψιν βοός. λληνική γλσσα εναι δια πό τότε μέχρις σήμερα. Καί εναι ατονόητον νά μήν γνωρίζης τήν ννοιολογίαν τν λέξεων διότι, δέν μιλες Μακεδονικά, ρα δέν μιλες λληνικά, μιλες μίαν λλην γλσσαν τήν ποίαν δέν ντιλαμβανόμεθα, καί ς κ τούτου δέν εσαι Μακεδών.

Καί πειδή δηλώνεις τι δικαίωμα σου εναι ατοπροσδιορισμός, πέτρεψε καί ες τόν διο τόν Μ. λέξανδρον τόν ατοπροσδιορισμόν. Νά σέ νημερώσω τι ες τόν Γρανικόν ποταμόν φιλαργυρία πλισεν τά χέρια <λλήνων>νά συστρατευθον ς μισθοφόροι πέρ τν Περσν καί ναντίον το ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ καί τν λλήνων. Ες τήν μάχην ατήν Μ. Αλέξανρος, τούς μέν Πέρσας σφαξεν τούς δέ <λληνας> κατέσφαξεν, διότι ς επεν <λληνες ντες, ναντία τ λλάδι πέρ βαρβάρων μάχοντο>. πό τήν νίκην του ατήν, στειλεν ς λλην Μακεδών 300 Περσικάς σπίδας πρός τιμήν τς θηνς ες τήν κρόπολιν τν θηνν. Μετά τήν μάχη τς σσο λέξανδρος γράφει ες τόν Δαρεον,<Ο μέτεροι πρόγονοι λθόντες ες τήν Μακεδονίαν καί τήν λλην λλάδα κακς ποίησαν μς οδέν προηδικημένοι. γώ δέ τν λλήνων γεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην ες τήν σαν, παρξάντων μν>. Διαπιστώνεις καί σύ μέ τά νωτέρω τι Μ. λέξανδρος ταυτοποιοσεν τόν αυτόν του ΕΛΛΗΝΑ. Δ΄ατό καί παγκόσμιος κοινότης, τήν μετά το Μεγάλου λεξάνδρου περίοδον τήν νομάζει λληνιστικήν περίοδον

άν παρά τατα σεβαστέ μου Κύριε ξακολουθες νά δηλώνης Μακεδών καί ς φαίνεται εσαι, διότι καί παππος σου γωνίσθη πέρ τς λλάδος, μάθε τήν μητρικήν σου γλώσσα, ατήν τς μητέρας μας πατρίδος τς λλάδος διά νά μήν χρειαζόμεθα μετραφραστήν καί λα νά νώσωμεν τήν πατρίδα μας νά τήν κάνωμεν κεραίαν, διότι κόμη εναι κρωτηριασμένη πρός τά βόρεια σύνορα της καί χι μόνον.  Καί σύ σως νά εσαι να πό τά θύματα το παιδομαζώματος.