PostHeaderIcon ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

Ὁ πανέμορφος τόπος μας ἦταν καί φιλήσυχος καί φιλόξενος. Ὅλοι νοσταλγοῦν καί ἀναπωλοῦν τάς ἡμέρας ποῦ ἄφηναν ὁρθάνοικτες τάς πόρτας τῶν σπιτιῶν τους καί κοιμόντουσαν ἄφοβα στίς αὐλές καί στά χωράφια χωρίς να σκέπτονται ὅτι κάτι κακό θά τούς συμβῆ. Σήμερα ὅλοι κλειδαμπαρώνομαι τά σπίτια μας γιά νά μήν μᾶς κλέψουν, καί παρά ταύτα δέν ὑπάρχει σπίτι ποῦ νά μήν εἶναι κλεμένο. Ἡ παραβίασις τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀσύλου ἀπό τούς άδίστακτους κλέφτες ἔχει σήμερον ὑποβαθμισθεῖ, διότι τήν τρέχουσαν ἐπικαιρότητα κατακλύζουν εἰδήσεις ὡς δολοφονίες, βιασμοί, ἀπαγωγές. Ἐπίσις ἡ φυματίωσις καί ἡ ἡπατίτις τό AIDS, παραμονεύουν σε κάθε στάσι λεωφορείου γιά νά δηλώσουν ὁτι εἶναι ἀνίατες ἀσθένειες. Ὅλοι οἱ ὁρθῶς σκεπτόμενοι συμπολίτες μας ποῦ ἀγαποῦν τήν ζωήν τους, ἐπιθυμοῦν τό αὐτονόητον νά ἐπιστρέψουν οἱ ἡμέρες ποῦ ἐκινοῦντο ἄφοβα καί μιλοῦσαν ἐλεύθερα.

Τό αἴτιον τῆς αὐξήσεως αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς ἐγκληματικότητος εἶναι ἐμφανές καί αὐτονόητον καί τοῦτο εἶναι ἡ ἄφηξις εἴς τόν τόπον μας τοῦ κάθε τυχάρπαστου ἀπό κάθε μέρος τῆς γῆς, καί ἡ ἀχαρακτήριστος ἐπιπολαιότης ἐνοικιάσεως τῶν σπιτιῶν μας σέ αὐτούς, ὡς καί ἡ ἀνάθεσις ἐργασίας εἰς αὐτούς, ἔναντι μισῆς ἤ ἔστω καί ὁλόκληρης χούφτας εὐρώ. Ἄπαντες οἱ συνέλληνες ἐκτός ὁρισμένων θλιβερῶν ἐξαιρέσεων βιώνουν καθημερινῶς τόν φόβο. Εἰς τάς θλιβεράς ἐξαιρέσεις ὑπεισέρχονται δύο ὑποομάδες οἱ φιλάργυροι καί οἱ παγκοσμιοποιημένοι ἀγαπητικοί--λυπησάρηδες. Νά τονίσωμεν ὁτι ὁ φόβος εἶναι συναίσθημα. Τό δέ συναίσθημα εἶναι ἡ μία τῶν πέντε συνιστοσῶν ποῦ ὁρίζουν τήν νόησιν:

Νόησις εἶναι μία σύνθετος ἐγκεφαλική δραστηριότης, ἀποκλειστική τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιτελείται δέ διά μέσου τῶν ἀνωτέρω πνευματικῶν ἐπεξεργασιῶν ὥς καί μέ τήν ἐπικουρίαν καί ἄλλων ψυχικῶν λειτουργιῶν ὥς τῆς μνήμης, τῆς εὐφυῒας, τῆς προσοχῆς, τῆς συνειδήσεως, τῆς συναισθηματικότητος, διά τήν δημιουργία μιᾶς ὁρθολογιστικῆς ἐννοίας. Manuale di psichiatria

Κατά τον ὁρισμόν τῆς νοήσεως φοβοῦνται οἱ νοήμονες, οἱ ἀνόητοι δέν φοβοῦνται.

Μήπως ἐμεῖς ἔναντι τῆς μισῆς ἤ ἔστω καί ὁλόκληρης χούφτας εὐρώ γινόμαστε τό θερμοκήπιον καί ὡς ἐκ τούτου ἡθικοί αὐτουργοί διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀξιοποίνων πράξεων καί τῆς αὐξήσεως τῆς ἐγκληματικότητος. Μήπως ἐμεῖς λόγω τῆς φιλαργυρίας ποῦ ἔχει φωλιάσει εἰς τήν ψυχήν μας, ὡς γονεῖς ὁπλίζομεν το χέρι τοῦ κάθε ἐγκληματία διά νά μᾶς ἀπαγάγη, βιάση ἤ δολοφονήση τό παιδί μας. Μήπως τόν ἐγκληματία, τυφλομένοι ἀπό το πάθος τοῦ χρήματος τόν βάλαμε μέσα στο σπίτι μας. Μήπως πολλά σοβαρά θέματα τά ἀντιμετωπίζομαι ὡς ἄτομα μέ περιορισμένην εὐθύνην καί ἐλαστικήν συνείδησιν. Μήπως λόγω τῆς φιλαργυρίας μας παραβιάζομεν τό ἀπαραβίαστον ποῦ εἶναι ἡ ζωή. ἡ ζωή εἶναι ὑπέρτατον ἀγαθόν καί ἀπαραβίαστον. Αὐτά γράφει ἡ ἰατροδικαστική..

Ἡ φιλαργυρία ἐξέθρεψεν τόν ἐφιάλτην εἰς τήν μάχην τῶν Θερμοπυλῶν, ὥστε νά ὁδηγήση τούς Πέρσες ἐναντίον τοῦ Λεωνίδα καί τῶν Ἑλλήνων, ἡ φιλαργυρία εἰς τόν Γρανικόν ποταμόν ὅπλισεν τά χέρια <Ἑλλήνων>νά συστρατευθοῦν ὡς μισθοφόροι ὑπέρ τῶν Περσῶν καί ἐναντίον τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ καί τῶν Ἑλλήνων. Είς τήν μάχην αὐτήν ὁ Μ. Αλέξανρος, τούς μέν Πέρσες ἔσφαξεν τούς δέ <Ἑλληνες> κατέσφαξεν, διότι ὡς εἶπεν <Ἕλληνες> ἐναντίον Ἑλλήνων καί ὑπέρ βαρβάρων ἐμάχοντο. Ὁ δέ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τάς 7/10/1838 εἰς τήν Πνύκα τούς εἶπεν: μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι. Αὐτοί ὥς ἔκ τοῦτου ἐπρόδωσαν, τά παιδιά τους, τούς γονεῖς τους, τούς φίλους τήν πατρίδα τους τήν Θρησκείαν τους εἰς τούς τούρκους. Διά τοῦτο ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγεν: φωτιά καί τσεκούρι στούς δουλικούς καί ὑποτακτικούς.

Αὐτές οἱ ἐλάχιστες τσούλες <ἑλληνίδες>, μαρκαλήθηκαν τότε στό χαρέμι μέ τόν βάρβαρο κατακτητή, ἀπέκτησαν δέ καί παιδιά, τά ὁποῖα κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα μας. Μάχονται δέ ἄνευ αἰδοῦς καί μέ περισσήν ἐπιθετικότητα σέ κάθε τί ποῦ εἶναι Ἑλληνικόν, διότι τό ἐπικρατοῦν γονίδιον εἶναι τό βάρβαρον. Αἰσθάνονται ἀπέχθεια γιά τόν Ἑλληνικόν πολιτισμό, καί φθονοῦν αὐτήν τήν χώραν, ποῦ εἶναι ἡ χώρα τῶν ἡρώων καί τῶν φιλοσόφων, τοῦ μύθου καί τοῦ παραμυθιοῦ. Εἶναι ἐναντίον τῆς ὁρθοδοξίας ποῦ τόσα πολλά ἔχει προσφέρει εἰς τήν Ἑλλάδα μας. Γλυκοκοιτάζουν ὅμως τούς μουσουλμάνους, τούς συνδέει τό ὁμόαιμον.

Πολλάς δέ δικαιολογίας θα ἡδύνατο να ἐπικαλεσθῆ καί κάποιος ἄλλος πού ἐπρόδωσεν διά τριάκοντα ἀργύρια.

Ἐπίσης δέ ἔναντι τοῦ μικροκέρδους ὑποθάλπομεν τήν παραμονήν εἰς τήν Ἑλλάδα τοῦ κάθε λογῆς περιπλανόμενου μέ ἀποτέλεσμα τήν διαταραχή τῆς καθαρότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, πού γιά πολλές χιλιάδες χρόνια οἱ πρόγονοι μας εἶχαν διαφυλάξει καί διατηρήσει ὡς ὑπέρτατη ἡθική ἀξία. Τοῦτο τό ἔγκλημα δέν ἔχομεν κανένα δικαίωμα νά τό διαπράξωμεν, διότι εἶναι ἕνα ἔγκλημα κατά τῆς Ἑλληνικῆς ἰστορίας, ἕνα ἐγκλημα κατά τῶν ἐνδόξων προγόνων μας, ἕνα ἔγκλημα κατά τῆς Πατρίδος μας, τοῦ ἐαυτοῦ μας, τῶν παιδιῶν μας, ἕνα ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ μεγαλυτέρου φιλοσοφικοῦ πνεύματος τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ὁ ὁποίος εἶπεν:

Μητρός τε καί πατρός τε καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν Πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιότερον καί ἔν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρά ἀνθρώποις ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ.

Δηλ ὁ Σωκράτης λέγει ὅτι τά ἀνωτέρω ἰσχύουν διά αὐτούς ποῦ ἔχουν νοημοσύνην, διά αὐτούς ποῦ δέν ἔχουν δέν ἰσχύουν.

Ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα μας, εἶναι ἡ χώρα τῶν ἡρώων και τῶν φιλοσόφων τοῦ μύθου και τοῦ παραμυθιοῦ, και ἐμεῖς οἱ νεώτεροι Ἕλληνες ὁφείλομεν νά ἀντιληφθῶμεν ὁτι οἱ διαχρονικοί κάτοικοι αὐτῶν τῶν ἰστορικῶν χωμάτων ποτισμένων ἀπό ποτάμια αἴματος ἐλευθερίας,πρέπει να εἶναι μόνον Ἕλληνες.

Ὥς ἐπίσης, εἶναι ὑπαρκτοί καί οἱ ἐλάχιστοι παγκοσμιοποημένοι ἀγαπητικοί καί λυπησάριδες πού πλειστάκις ἀνακυκλώνονται εἰς τά τηλεοπτικά δελτία, κατασπαλόντας τεράστιον χρόνον ἀπό τήν ζωήν τους, διαλαλώντας τήν πραμάτια τους ὁτι ἀγαποῦν ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου καί ὅλους τούς άνθρώπους. Οἱ ἴδιοι ὅμως ἔχουν λησμονίσει ὅτι καί αὐτοί ἔχουν παιδιά, τά ὁποία ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν ἀγάπην τους καί τήν τρυφερότητα τους. Ἐπίσης ἔχουν καί γονεῖς τούς ὁποίους μετά βεβαιότητος ἔχουν ἐγκαταλείψει. Τά παιδιά διαπιστώνοντας ὅτι οἱ γονεῖς τους τά ἔχουν ἐγκαταλείψει μαραζώνουν ψυχικά. Τότε ἤ θά γίνουν κακοποιοί ἤ θά γίνουν καταθλιπτικά. Ἐπειδή τό παιδί εἶναι τό κόσμημα τοῦ σύμπαντος, μία κοινωνία μέ ἡθικούς κανόνες καί καλῶς ὁργανωμένη, αύτούς θά τούς εἶχεν ὑποβάλει σέ στείρωση. Εἰς αὐτή τήν μικροομάδα τῶν ἀνακυκλώμενων εἰς τά τηλεοπτικά δελτία βιολογικῶν προϊόντων, συμπεριλαμβάνονται καί ὁρισμένοι μεγαλοσχήμονες , καί κωλοβολεμενοι δημοσιογράφοι καί ἀρτίστες

Θά πρέπη δέ νά διευκρινήσωμεν ὁτι ἡ πανάρχαιος πολιτιστική κληρονομία τῶν Ἑλλήνων ἡ τῆς φιλοξενίας, ἀπευθύνετο ἀπό Ἕλληνας πρός Ἕλληνας καί ὅχι ἀπό Ἕλληνας πρός βαρβάρους. Μέ αὐτούς ἦσαν σέ διαρκή πόλεμον. Μάλιστα δέ ὅταν οἱ Πέρσες εἶχον στείλει ἀγγελιαφόρους εἰς τούς Ἕλληνας ζητώντας Γῆν καί ὕδωρ, ὁμιλώντας τήν Ἑλληνικήν, ὁ Μέγας Στρατηγός τῶν Ἑλλήνων Θεμιστοκλῆς, ἐπειδή αὐτοί ἐχρησιμοποίησαν τήν Ἑλληνικήν διά τά αἰτήματα τους, τούς ἐφόνευσεν.

Ὁ δέ Πλάτων εἰς τήν πολιτείν του γράφει:

Φαίνεται μοι, ὥσπερ καί ὁνομάζεται δύο ταῦτα ὁνόματα πόλεμος τε καί στάσις, οὔτω καί εἶναι δύο, ὄντα ἐπί δυοῖν τίνοιν διαφοραῖν.....

Φημί γάρ τό μέν Ἑλληνικόν γένος αὐτό αὑτῶ οἰκεῖον εἶναι καί συγγενές, τῶ δέ βαρβαρικῶ ὀθνεῖον καί ἀλλότριον.

Ἕλληνας μέν ἄρα βαρβάροις καί βαρβάρους Ἕλλησι πολεμεῖν μαχομένους τέ φήσομεν καί πολεμίοις φύσει εἶναι, καί πολεμον τήν ἔχθραν ταύτην κλητέον. Ἕλληνας δέ Ἕλλησιν, ὅταν τί τοιοῦτον δρῶσιν, φύσει μέν φίλους εἶναι, νοσεῖν δ΄ἐν τῶ τοιούτω τήν Ἑλλάδα καί στασιάζειν, καί στάσιν τήν τοιαύτην ἔχθραν κλητέον

Ἐπίσις οἱ αὐτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί δημοσιογράφοι, δέν ἔχουν ἐρωτήσει τό αὐτονόητον τούς λαθρομετανάστες, ποῦ βρῆκαν 3.000 ἤ 4.000 Ευρώ διά νά πληρώσουν τούς ἐμπόρους καί τό κυριότερον διατί ὡς μουσουλμάνοι δέν πρωτιμοῦν νά μετανατεύσουν εἰς τούς ὁμόαιμα καί ὁμόθρησκα μουσουλμανικά κράτη ὥς εἶναι τά πάμπλουτα ἐμηράτα Κουβέϊτ, Σαουδική Ἀραβία κ.τ.λ ὅπου ὁ χρυσός ρέει σάν τό νερό, καί φτιάχνουν καί τεχνητά νησιά ἄλλα ἔρχονται σέ ἐμᾶς ποῦ ζοῦμε μέ δανεικά καί χρωστᾶμε παντοῦ